خودرو آتش نشانی فرودگاهی با شاسی بنز 3360

    
خودرو آتش نشانی دو دستگاهرنوکرکس تحویل به شرکت نفت مناطق مرکزی

        
خودرو آتش نشانی شهری نیمه سنگین با شاسی هیوندایی HD65

 
خودرو سنگین آتش نشانی فوماتیک (آب و کف) با شاسی ایویکو یورو کارگو 2×6